Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) nosaka vai maina par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām zemes vienībām un zemes vienības daļām, kā arī plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk kopā – zemes vienība).
Pašvaldība nenosaka lietošanas mērķi tādai zemes vienībai, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietošanā.
Lietošanas mērķi nosaka, lai zemes vienībai noteiktu kadastrālo vērtību. Lietošanas mērķis ir viens no būtiskākajiem kadastrālo vērtību ietekmējošiem datiem, jo tas raksturo zemes likumisko izmantošanu (t.i., pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā norādīto atļauto izmantošanu).

Lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai ja zemes vienībai lietošanas mērķis nav noteikts.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina šādos gadījumos:
 zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem:
 Ja tai pievieno zemes vienību vai daļu no blakus esošas zemes vienības;
 Ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids, ja telpa atrodas būvē, kuras galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas";
 ja neapbūvētai zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis neatbilst spēkā esošā detālplānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
 pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Termiņš:
Vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepiecie­šamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ierosinātu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, persona iesniedz pieteikumu tajā vietējā pašvaldībā, kurā atrodas attiecīgā zemes vienība. Pieteikumā norāda:
1. zemes vienības adresi;
2. zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu;
3. zemes vienības vai zemes vienības daļas platību;
4. zemes vienības vai zemes vienības daļas izmantošanu;
5. telpu grupu lietošanas veidus ēkās ar izvērtējamām telpu grupām.

Persona, iesniedzot pieteikumu vai nosūtot to pa pastu, pievieno šādu dokumentu kopijas (sūtot dokumentu kopijas pa pastu, tām ir jābūt apliecinātām) un pēc pašvaldības institūcijas darbinieka pieprasījuma uzrāda dokumenta oriģinālu:
1. īpašuma tiesības, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
2. zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības plāns, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls (turpmāk - zemes plāns)) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām (turpmāk - nodalītā platība), ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vietējā pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepiecie­šamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: