Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana, Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona. Papildus Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā ir noteiktas atsevišķas personas, kuras noteiktos gadījumos ir tiesīgas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Atkarībā no personas juridiskā statusa, kura ierosina publiskas personas mantas atsavināšanu. Precīzāk aprakstīts likumā par Publiskas personas mantas atsavināšanu.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja persona vēlas atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu, ir jāiesniedz:
1) iesniegums / ierosinājums;
2) īres tiesību aplicinoša dokumenta kopija, ja ierosinātājs ir īrnieks vai viņa ģimenes loceklis;
3) būvju īpašumtiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja ierosinātājs ir īpašnieks būvēm, kas atrodas uz pašvaldības zemes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personas ierosinājumu pašvaldības īpašuma atsavināšanai izskata un lēmumu pieņem dome.
Par domes lēmumu persona tiek informēta saskaņā ar Iesnieguma likuma noteikumiem.
Pozītīva domes lēmuma gadījumā, tiek noslēgts pirkuma līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv