Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana, rīkošanas atļauja (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises dienas iesniedz iesniegumu atbilstoši šā likuma 6. panta prasībām. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām. Pašvaldība elektroniski nosūta iesnieguma kopiju Valsts policijas teritoriālajai struktūrvienībai un pašvaldības policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Valsts drošības dienestam, bet, ja publisku pasākumu paredzēts rīkot pierobežas joslā, — arī attiecīgajai Valsts robežsardzes pārvaldei.

Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:
1) pasākuma organizators (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);
2) par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un tālruņa numurs);
3) par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);
4) kārtības uzturētāji (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);
5) pasākuma nosaukums, veids un mērķis;
6) pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
7) plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
8) pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
9) pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts;
10) pasākumā izmantojamie šā likuma 4.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētie simboli, ja tādus paredzēts izmantot.

Iesniegumam pievieno:
1) to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
2) detalizētu pasākuma plānu;
3) likumā noteiktajā kārtībā saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu;
4) ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska pasākums, tā organizatora apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā;
5) pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas (ne vēlāk kā 2 dienas pirms plānotā pasākuma), uzrādot oriģinālus, veicis nodevas apmaksu un izpildījis citas Pašvaldības noteiktās prasības.

Pašvaldība iesniegumu izskata 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Olaines novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Olaines novada Olaines pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 66954899
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@olaine.lv