Psihologa sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo
darbību apliecina reģistrācija Psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts vismaz vienā no 6 profesionālās darbības jomām: izglītības un skolu psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija, militārā psiholoģija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Psihologa sertifikāta pirmreizējai iegūšanai kārtojams pārbaudījums. Lai kārtotu psihologa sertifikācijas pārbaudījumu ir:
jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā;
jābūt veiktai psihologa profesionālajai darbībai psihologa-pārrauga pārraudzībā psihologa profesionālās darbības jomā vismaz vienu gadu ar darba noslogojumu vismaz 500 stundas gadā (līdz pieteikuma iesniegšanai sertifikācijai);
jābūt veiktai personas pārraudzībai pie psihologa-pārrauga (ne mazāk kā 25 akadēmiskās stundas gadā individuāli vai ne mazāk kā 50 akadēmiskās stundas gadā, ja pārraudzība notiek grupā);
jāveic maksājums par pārbaudījuma kārtošanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Persona saņem uzaicinājumu uz sertifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sertifikācijas pārbaudījuma dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dokumentu iesniegšana psihologa sertifikācijai
Lai saņemtu psihologa seretifikātu Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz šādi dokumenti psihologa sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai noteiktā
profesionālās darbības jomā:
iesniegums psihologa sertifikāta iegūšanai;
profesionālās darbības apraksts un dokumenti, kas apliecina ziņas par personas profesionālo darbību;
psihologa-pārrauga apliecinājums par personas pārraudzību un pārraudzības procesa aprakstu;
divu profesionālās prakses gadījumu analīze, ievērojot paredzamo psihologa profesionālās darbības jomu.

Sīkāka informācija: tālr.+371 67367200, 26628855
e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

Valsts nodeva par psihologa sertifikāta izsniegšanu (par katru jomu atsevišķi, tai skaitā veicot resertifikāciju) – 10 euro.
Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,  LV03TREL1060150929900) pirms psihologa sertifikāta iegūšanas.

Maksa par psihologa sertifikācijas pārbaudījumu - 200 euro
jāiemaksā Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms personas (psihologa) psihologa sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Komisija pārliecinās, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un persona atbilst Psihologu likuma 9. pantā noteiktajām prasībām sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanai. Ja persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, psihologu sertifikācijas komisija uzdod personai noteiktā termiņā novērst trūkumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Sertifikācijas pārbaudījuma kārtošana
Persona pēc psiholgu sertifikācijas komisijas uzaicinājuma ierodas uz pārbaudījuma kārtošanu. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu, viņai ir tiesības kārtot sertifikācijas pārbaudījumu citā komisijas norādītajā laikā. Ja persona neierodas uz sertifikācijas pārbaudījumu bez attaisnojoša iemesla, maksa par sertifikācijas pārbaudījumu netiek atmaksāta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Sertifikācijas komisijas atzinuma pieņemšana
Komisija divu darbdienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma atbilstoši vērtēšanas kritērijiem izvērtē pārbaudījuma rezultātus 10 ballu sistēmā un sagatavo atzinumu par psihologa sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa sertifikātu. Sertifikācijas pārbaudījums vai resertifikācija ir nokārtota, ja pēc visu komisijas locekļu (kas piedalās vērtēšanā) piešķirto vērtējumu kopsummas izdalīšanas ar komisijas locekļu skaitu (kas piedalās vērtēšanā) persona ir saņēmusi vismaz sešas balles.
Komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas pārbaudījuma norises dienas sertifikācijas pārbaudījuma protokolu iesniedz Psihologu sertifikācijas padomei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšana
Psihologu sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā sertifikācijas komisijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par psihologa sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Psihologa sertifikāta izsniegšana un informācijas ievadīšana reģistrā
Informāciju par psihologa sertifikāciju noteiktā jomā Izglītības kvalitātes valsts dienests iekļau publiskā Psihologu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sastāvdaļa (atrodams: www.viis.lv- publiski pieejamā informācija- Psihologu reģistrs)

Pēc sertifikācijas noteiktā jomā psihologs var saņemt sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/psihologi