Psihologa-pārrauga tiesību iegūšana
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
No 2020. gada 1. janvāra Psihologu reģistrā reģistrēti psihologi bez psihologa sertifikāta var turpināt darbu tikai, noslēdzot līgumu ar psihologu-pārraugu. Ikvienam reģistrētam un sertificētam psihologam jānoslēdz līgums ar psihologu-pārraugu un jāīsteno psihologa pārraudzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai iegūtu psihologa-pārrauga tiesības, personai jāapliecina:
vismaz piecu gadu patstāvīga darba pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās darbības jomā ne mazāk kā 1000 stundu apjomā;
jānokārto psihologa-pārrauga pārbaudījums.

Lai iegūtu psihologa–pārrauga tiesības citā psihologa profesionālās darbības jomā, personai jāapliecina vismaz piecu gadu patstāvīga darba pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās darbības jomā ne mazāk kā 700 stundu apjomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pēc visu atbilstošo dokumentu saņemšanas Psihologu sertifikācijas padome ne vēlāk kā divas nedēļas pirms psihologa–pārrauga pārbaudījuma dienas informē personu par psihologa–pārrauga pārbaudījuma norises laiku un vietu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dokumentu iesniegšana psihologa-pārrauga tiesību iegūšanai
Lai iegūtu psihologa–pārrauga tiesības, persona iesniedz padomei iesniegumu un pievieno dokumentus, kas apliecina vismaz piecu gadu patstāvīga darba pieredze attiecīgajā psihologa profesionālās darbības jomā ne mazāk kā 1000 stundu apjomā.

Sīkāka informācija: Sīkāka informācija: tālr.+371 67367200, 26628855
e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

Valsts nodeva par psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa-pārrauga reģistrēšanu (par katru jomu atsevišķi) – 10 euro.
Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,  LV03TREL1060150929900) pirms psihologa sertifikāta iegūšanas.

Maksa par psihologa-pārrauga pārbaudījumu - 100 euro
jāiemaksā Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ.Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22, LV39TREL215017302000B) pirms pārbaudījuma kārtošanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Dokumentu pārbaude
Psihologu sertifikācijas padomes sekretariāts Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību. Ja persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, Psihologu sertifikācijas padome uzdod personai noteiktā termiņā novērst trūkumus un atliek jautājuma izskatīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Psihologa-pārrauga pārbaudījuma kārtošana
Psihologu sertifikācijas padome ne vēlāk kā divas nedēļas pirms psihologa–pārrauga pārbaudījuma dienas informē personu par psihologa–pārrauga pārbaudījuma norises laiku un vietu, kā arī psihologa–pārrauga pārbaudījuma programmas saturu.
Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz psihologa–pārrauga pārbaudījumu, tai ir tiesības kārtot to citā komisijas norādītajā laikā.
Ja persona neierodas uz psihologa–pārrauga pārbaudījumu bez attaisnojoša iemesla, maksa par psihologa–pārrauga pārbaudījumu netiek atmaksāta.
Pēc pārbaudījuma komisija pieņem atzinumu un iesniedz to Psihologu sertifikācijas padomei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
4. solis / Psiholgu sertifikācijas padomes lēmums
Psihologu sertifikācijas padome divu darbdienu laikā pēc psihologa–pārrauga pārbaudījuma izvērtē pārbaudījuma rezultātus un pārbaudījuma komisijas atzinumu un pieņem lēmumu par psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt psihologa–pārrauga tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Informācijas ievadīšana publiskā reģistgrā
Informācija par psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu tiek ievadīta publiskā Psihologu reģistrā, kas ir Izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa (www.viis.lv-publiski pieejamā informācija-psihologu reģistrs).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://www.viis.gov.lv/