Studentu prakses vadīšana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Studentu prakse ir Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku vadīta prakse kā mācību procesa sastāvdaļa epidemioloģiskās, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomās, ar mērķi dot studentiem iespēju nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem.

Maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Augstākās izglītības iestādes.
Termiņš:
15 dienas.
Prakses vadīšana saskaņā ar sadarbības līgumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, izglītības iestāde iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu pieprasījumu brīvā formā, norādot iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī studentu prakses nosacījumus: mērķa auditoriju, studentu skaitu, prakses tēmu, laika periodu, prakses vietu, stundu apjomu un citu nepieciešamo mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. Pakalpojuma saņemšanai izglītības iestāde var iesniegt arī aizpildītu iesnieguma parauga formu.

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Maksa tiek noteikta saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrāža 2.punktu. Saite uz cenrādi: https://likumi.lv/doc.php?id=259612.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Slimību profilakses un konroles centra e-adrese
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Ja puses vienojas par studentu praktiskās nodarbības nodrošināšanas iespējamību, tiek slēgts sadarbības līgums starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Studentu prakse tiek nodrošināta klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā atbilstoši sadarbības līguma starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki