Bērnu aprūpe mājās
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā.

1. Aprūpes mājās materiālās atbalsta veidā sniegšanas  mērķis  ir nodrošināt bērna pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē.
Materiālo atbalstu  56,91 EUR mēnesī var saņemt, ja ģimenes rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz 500,00  EUR apmēru katram cilvēkam, kurš dzīvo mājsaimniecībā. Samaksu veic ģimenes izvēlētam aprūpes mājās pakalpojuma veicējam (materiālo atbalstu kontā saņem aprūpētājs). Lai pretendētu uz atbalstu, tiks vērtēti ģimenes ienākumi.
2. Aprūpes mājās pakalpojuma veidā mērķis ir ir nodrošināt bērna pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē. Aprūpi mājās piešķir, nevērtējot ģimenes ienākumus, un to nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu, līdz 35 stundām nedēļā atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta veiktajai ģimenes vajadzību izvērtēšanai un izstrādātajam plānam - pamatvajadzību apmierināšana, personiskā aprūpe, palīdzība mājas darbu veikšanā. Ģimenes ienākumus nevērtē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai:
1. jābūt deklarējušai savu pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams sociālais pakalpojums.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē  līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu un atbilst kādam no kritērijiem:
1. izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
2. izsniegts ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību;
3. bērnam ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.
Termiņš:
Aprūpe mājās pakalpojuma veidā līdz 35 stundām nedēļā atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta veiktajai ģimenes vajadzību izvērtēšanai un izstrādātajam plānam - pamatvajadzību apmierināšana, personiskā aprūpe, palīdzība mājas darbu veikšanā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālo pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā:
1. Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. Ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids (-i) un
akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir);
3. Psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem.
4. Dokumentus, kuri apliecina bērna atbilstību pakalpojuma saņemšanas mērķa grupai (ģimenes ārsta
izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību, ja tāds nav nokārtots, vai ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti, ja nav nokārtota invaliditāte). Citi dokumentus, ja tādi būs nepieciešami lēmuma pieņemšanai;
5. Citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
Telefons
25770080
67105048; 80005055;
2. solis / Apmaksas solis
Ģimenes ienākumus nevērtē aprūpei mājās pakalpojuma veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā piešķiršanu, persona sociālās aprūpes pakalpojumus saņem savā dzīvesvietā. Ar sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā pakalpojumu sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas "Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm" - https://ld.riga.lv/lv/Socialie-pakalpojumi-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-gimenem.html .
RD Labklājības departamenta Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055 .
Maksājumi: Skatīt maksājumus