Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma, protokola un licences saņemšana. Nepieciešams zvejošanai Rīgas jūras līcī Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona, kas deklarētas vai kurām pieder īpašums Jūrmalas valstspilsētā, Publisko tiesību Juridiskas personas, Privāto tiesību Juridiskas personas
Termiņš:
Katru gadu no 15. septembra līdz 15. oktobrim Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa organizē vienotu pieteikšanos rūpnieciskās zvejas tiesību nomas ieguvei (turpmāk – Vienotā pieteikšanās) nākamajam kalendārajam gadam. Iesniegumus, kas saņemti līdz 15. oktobrim (ieskaitot) Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa apstrādā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā un sagatavo rūpnieciskās zvejas rīku nomas tiesību sadalījuma tabulu nākošajam kalendārajam gadam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu nepieciešams iesniegt personīgi Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese pasts@jurmala.lv) vai nosūtīt pa pastu (adrese: Jūrmalas valstspilsētas administrācija Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015).

Atbilstoši Zvejniecības likuma 7. un 11. panta priekšroka saņemt zvejas licenci ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.
Zvejniecības likuma 7. panta sestā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
MK 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71. punkts nosaka, ka, piešķirot zvejas rīku limitu (slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu), ņem vērā nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus, kā arī, ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, šim zvejas veidam noteiktos zvejas limita ierobežojumus , t.i.- pašpatēriņa zvejai drīkst pieprasīt 1 zivju tīklu, 1 reņģu tīklu, 1 lucīšu murdu, 100 gab. zivju āķus (Ministru Kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 7.punkts).
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde un saņemšana
1. Īpašumu pārvaldes Pilsētasimiecības un labiekārtošanas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) sagatavo zvejas rīku limitu sadales priekšlikumu, kuru apstiprina Valstspilsētas administrācijas izpilddirektors.
2 Nodaļas darbinieks sagatavo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, protokolu kuru paraksta rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks (turpmāk – Nomnieks) un Īpašumu pārvaldes vādītājs.
3. Nomnieks līguma protokola noteiktajā termiņā samaksā maksu par piešķirtajiem zvejas rīku limitiem.
4. Nodaļas darbinieks sagatavo ikgadējo piekrastes zvejas licenci, kuru paraksta rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks un Īpašumu pārvaldes vādītājs.
5. Nomnieks saņem piekrastes zvejas licenci un var uzsākt zvejot.
6. Ja Iesniegumā tika pieprasīta atļauja nobraukšanai pludmalē Nodaļas darbinieks sagatavo to. Nomnieks atļauju saņem Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

21,34 EUR par zivju tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m,
11,38 EUR par zivju tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā),
7,11 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m,
4,27 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā),
14,23 EUR par 100 gab. āķiem,
21,34 EUR par lucīšu murdu,
85,37 EUR par zivju murdu,
142,29 EUR par reņģu stāvvadu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki