Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību (Kokneses novada dome)
Izvēlētā organizācija: Kokneses novada dome
Īss apraksts:
Zvejnieks (pašpatēriņa vai komerczvejnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Pašvaldība ar zvejniekiem noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv. Lai persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, Kokneses  novada domes Zvejas licencēšanas komisijai jāiesniedz iesniegums. Juridiskas personas iesniegumam jāpievieno speciālās atļaujas (licences) kopija.
Domes Zvejas licencēšanas komisijas sekretāre Ligita Kronentāle tālrunis: 29716779, e-pasts: ligita.kronentale@koknese.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kokneses novada dome
Kokneses novada VPVKAC
E-pasts dome@koknese.lv
Pasts Pasts
Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Samaksa noteikta ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 2.1.pielikumu vai izsolē nosolīto.
Maksājumu var veikt  klātienē Kokneses novada domes un pagastu pārvalžu kasēs vai uz bankas kontiem:
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV94HABA0551003424462
AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV22UNLA0035900130701
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bebru pagasta pārvalde
Iršu pagasta pārvalde
Kokneses novada dome
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu pieņem  Zvejas licencēšanas komisija. Zvejas tiesību noma ir uz vienu gadu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kokneses novada dome
Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113
Tālrunis: 65133630
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki