Atļauju saņemšana zāļu paraugu importēšanai, paralēli importēto zāļu, Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā, kā arī zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju zāļu paraugu importam, paralēli importēto zāļu vai Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai, kā arī zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai), komersants vai komersanta pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai pa pastu vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Zāļu valsts aģentūras (ZVA)  oficiālo e-pasta adresi.
Lai saņemtu atļauju zāļu paraugu importēšanai, paralēli importēto zāļu, Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā, organizācijai jāiesniedz ZVA pieprasījums un pieteikums saskaņā ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 436” Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība;  MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 416 Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība.
Lai saņemtu atļauju zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai), organizācijai jāsniedz ZVA brīvas formas iesniegums zāļu iegādes (savas darbības nodrošināšanai) atļaujas saņemšanai.
Iesniegumā ir jānorāda vismaz šāda informācija par organizāciju un nepieciešamību iegādāties zāles:
• organizācijas nosaukums, juridiskā un darbības vietas adrese;
• kontaktinformācija (t.sk. kontaktpersona un e-pasta adrese elektronisko dokumentu saņemšanai)*;
• Latvijas Zāļu reģistrā iekļautu zāļu saraksts, kuras paredzēts iegādāties no zāļu lieltirgotavas;
• zāļu iegādes (savas darbības nodrošināšanai) pamatojums;
• zāļu aprites kārtība organizācijā;
• apliecinājums, ka zāļu iznīcināšana notiks saskaņā ar normatīviem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība
Samaksa par šo pakalpojumu  noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (attiecīgi 14.p.; 15.p.; 16.p.; 17.; 19.p; 25.p.).
Ja paralēlais importētājs iesniegumā ir atzīmējis, ka atļauju vēlas saņemt papīra formā, tad papildus piemēro maksu atbilstoši Cenrādim (64.p.) - 1,50 EUR (par vienu dokumenta lapu).
Pēc pakalpojuma sniegšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.
Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.
Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv