Medību tiesību nomas piešķiršana (Aizkraukles novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Aizkraukles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziskām un juridiskām personām tiek piešķirtas medību tiesības Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā, lietojumā esošo zemes gabalu medību platībās vai administratīvajā teritorijā atrodošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu medību platībās.
Katru gadu reizi ceturksnī tiek aktualizēta informācija par Pašvaldības brīvajām medību platībām un  publicēta Pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Par medību tiesību nomnieku var būt:
- mednieku kolektīvs;
- mednieks - fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Pretendents līdz attiecīgā ceturkšņa pēdējā mēneša 5.datumam iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda brīvās medību platības, uz kuru nomu vēlas pretendēt.
Pretendentiem kuri vēlas iegūt nomas tiesības, jāiesniedz šādi dokumenti:
• juridiskai personai:
- iesniegums;
- dokuments kas apliecina medību kolektīva pārstāvības tiesības;
- medību kolektīva statūtu kopija;
• fiziskai personai:
- iesniegums;
- mednieka apliecības kopija;
- ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad pārstāvis iesniedz dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Aizkraukles novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC
Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC
Kokneses apvienības pārvalde
Pļaviņu apvienības pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / 2.solis
Ja pieteicies tikai viens Pretendents, ar to tiek noslēgts Līgums;
Ja pieteikušies vairāki Pretendenti, Līgumu slēdz ar to personu, kurai ir medību tiesību nomas pirmtiesība;
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi Pretendenti, tad tiek organizēta medību tiesību nomas izsole.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3.solis
Personai, kurai ar Domes lēmumu piešķirta medību tiesību noma, ir pienākums 1 mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt Līgumu ar Pašvaldību.
Pašvaldība, noslēdzot Līgumu par medību tiesību nomu, 15 dienu laikā rakstiski informē Pašvaldības zemes nomnieku.
Pašvaldība, atsavinot zemes vienību, par kuru ir noslēgts medību tiesību nomas Līgums, 60 dienu laikā informē medību kolektīvu, ar kuru ir Līgums noslēgts un tas tiek lauzts ar zemes vienības atsavināšanas datumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Atbilstoši iesniegumā norādītā veidā