Sertifikāts Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanai, pārraudzībai, mākslīgai apsēklošanai, olšūnu un embriju transplantācijai
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt  sniegt pakalpojumu(-us)  lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, snieguma pārbaudē  un pārraudzībā, mākslīgā  apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā  ir jāsaņem sertifikāts.

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā šādās profesijās:
- lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperts,
- pārraugs,
- mākslīgās apsēklošanas tehniķis.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jābūt:Augstākai izglītībai lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu vērtēšanā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Sertifikātu piešķir ar komisijas lēmumu pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas.

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.  Jāiesniedz Pieteikums  sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā:  klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas.
Jāpievieno informācija par maksājumu.

2. Dokumentus var iesniegt autorizējoties: https://info.ldc.gov.lv/login.php/ Vienotā pieteikšanās sistēmā  sadaļā Iesniegumi/  pievienojot aizpildītu Pieteikumu , izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas
2.1. vai pa pastu pievienojot aizpildītu Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas.
3.  Apmaksa par sertifikātu ieskaitāma Lauksaimniecības datu centrs kontā:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī jānorāda: Par sertifikātu un sertifikāta saņēmēja Vārds, Uzvārds (ja apmaksu veic cita persona).
4. Eksāmena datums tiek paziņots uz  Pieteikumā norādīto saņemšanas kanālu.
4.1. Ja eksāmens netiek nokārtots, to var kārtot atkārtoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Sertifikāts Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanai, pārraudzībai, mākslīgai apsēklošanai, olšūnu un
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095073
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāiesūta aizpildīts iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā, pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas, jāpievieno informācija par maksājumu.
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc eksāmena nokārtošanas Datu centrs (3) triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā.
https://registri.ldc.gov.lv/lv/sertificeto_personu_saraksts
   Pēc personas pieprasījuma Datu centrs izgatavo un izsniedz  sertifikātu (papīra dokumenta formā) atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Informācija par sertificētām personām ir pieejama Lauksaimniecības datu centrs  mājas lapas publiskajā sadaļā  Ciltsdarbs- "Sertificēto personu saraksts"
3. solis / Nozares asociācijas kontaktinformācija:
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr. +371 2631 1133
Maksājumi: Skatīt maksājumus