Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Darījuma ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma kontrole pašvaldībā saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Pēc darījuma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Komisijas lēmums tiek noformēts izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.
Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem,  kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma Pircējs vai viņa pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi pieņem Krustpils novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas sēdē. Lēmumu (izziņas formā) var saņemt nākamajā dienā pēc komisijas sēdes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Pircējam (fiziskai vai juridiskai personai), kurš ir darījuma subjekts likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” izpratnē un atbilst  augstākminētā likumā 28.1 pantā nosacījumiem,  Krustpils novada pašvaldībā jāiesniedz:
1. Iesniegums, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” ,
2. Pirkuma līgums, dokumenti, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene
Atašienes pagasta pārvalde
Krustpils novada pašvaldība
Krustpils pagasta pārvalde
Kūku pagasta pārvalde
Mežāres pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Saņemto iesniegumu izskata un lēmumu par darījumu ar lauksaimniecības zemi pieņem Krustpils novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesnieguma atbildes saņemšana
Lauksaimniecības zemes iegādei fiziskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a) ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas Republikā,
b) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem,
d) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro,
e) ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi;
Lauksaimniecības zemes iegādei juridiskai personai jāatbilst šādiem nosacījumiem: ,
a) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem,
b) var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi patiesie labuma guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā minētās personas,
c) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro,
d) ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.
Lēmumu (izziņas formā) var saņemt nākamajā dienā pēc komisijas sēdes. Rakstiska atbilde   par lēmumu tiek nosūtīta 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: