Iesniegums par ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi uzskaiti
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo vai ieved, vai iepako ES mēslošanas līdzekli ar CE zīmi.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā mēnesi pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums par ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi uzskaiti".
2. Mēslošanas līdzekļa ražotāja identifikācijas marķējuma, etiķetes vai pavaddokumenta teksts oriģinālvalodā un to tulkojums latviešu valodā, kurš atbilst regulas 2019/1009 III pielikumam.
3. Ražotāja ES atbilstības deklarācijas kopija oriģinālvalodā un tās tulkojums latviešu valodā saskaņā ar regulas 2019/1009 V pielikumu.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa iekļaušanu uzskaitē;
• ievada informāciju par mēslošanas līdzekli Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts augu aizsardzības dienests:
• publicē informāciju par ES mēslošanas līdzekli ar CE zīmi Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā;
• elektroniski informē klientu par mēslošanas līdzekļa iekļaušanu ES mēslošanas līdzekļu ar CE zīmi uzskaitē.
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus