Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls.
Pārliecināties, vai ir pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, iespējams Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajā “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”.
Tikai tajā gadījumā, ja pēc noteiktā aktualizācijas termiņa datu bāzē nav iekļauta informācija par pieejamām bioloģiskas izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu un attiecīgajai augu sugai nav piešķirta vispārējā atļauja, lauksaimnieks drīkst pieprasīt individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• dārzeņiem no 21. janvāra līdz 15. jūnijam
• labībai, lopbarības augiem, bietēm, eļļas augiem, šķiedraugiem (izņemot ziemāju formas) no 6. februāra līdz 15. jūnijam
• kartupeļiem no 6. aprīļa līdz 15. jūnijam
• ziemāju formas lopbarības, eļļas augiem no 21. jūlija līdz 20. augustam
• ziemāju labībai no 6. septembra līdz 15. oktobrim
Veģetatīvās pavairošanas materiālam citām sugām:
• zemenēm, rabarberiem, sparģeļiem audzēšanai atklātā laukā no 6.aprīļa līdz 20.septembrim un no 21.jūlija līdz 20.septembrim
• citiem atklātā lauka dārzeņiem no 6.aprīļa līdz 20.septembrim un no 16.septembra līdz 20.septembrim
• augļu kokiem un krūmogulājiem no 6.aprīļa līdz 20.maijam un no 16.septembra līdz 15.oktobrim

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• 20 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa, ja iesniegums iesniegts pirms šī termiņa
• 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, ja iesniegums iesniegts pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus.
Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu "Dokumenti un veidlapas").

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti – aizpildīta iesnieguma veidlapa.
Ja iesniegumā norādīts B, C vai D pamatojums, iesniegumam jāpievieno konkrēto apstākļu apraksts un tos apliecinošu dokumentu kopijas.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
• Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR (par katru iesniegumā norādīto šķirni) saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.251 “Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā” 2.1.apakšpunktu.
• Ja izmanto e-pakalpojumu, valsts nodevu iespējams samaksāt tiešsaistē pieteikuma iesniegšanas laikā.
• Ja ir nepieciešama individuālā atļauja sēklu maisījumam, kas gatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), tad valsts nodeva jāmaksā par vienu atļauju.
• Ja plānots iegādāties sastāvdaļas sēklu maisījuma gatavošanai, tad individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai un valsts nodeva jāmaksā par katru individuālo atļauju.
• Ja sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls paredzēts zinātniskiem mērķiem vai selekcijai (iesniegumā norādīts D pamatojums), valsts nodeva nav jāmaksā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem lēmumu

E-pasts
• Klients saņem lēmumu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-pakalpojums zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē