Augšņu agroķīmiskā izpēte
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt augstu un kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Informāciju par agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, piesakot laukus augšņu agroķīmiskajai izpētei.
Augšņu agroķīmiskā izpēte ietver:
• profesionālu augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši sagatavotam plānam;
• augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;
• augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un novērtējumu;
• augšņu agroķīmiskās izpētes digitālās kartes un agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Ne ilgāk kā deviņu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas
• Ja ir samaksāts pakalpojuma gala rēķins, iespēju robežās (ņemot vērā izpētei pieteikto platību kopējo apmēru gadā un klimatiskos apstākļus) iespējams saņemt arī ātrāk
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
• Lai to varētu izdarīt, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju.
• Ja klients jau ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

Informācija par e-pakalpojuma “Augšņu agroķīmiskā izpēte” pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama rokasgrāmatā (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei".
2. Kartējamo platību zemes robežu plāns ar kadastra numuriem.
3. Kartējamo platību iezīmēti lauku bloki ar lauku bloku numuriem (izmantojot e-pakalpojumu).

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izstrādā augsnes paraugu ņemšanas plānu;
• ņem augsnes paraugus atbilstoši plānam;
• veic augsnes paraugu analīzi laboratorijā;
• veic augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un sagatavo novērtējumu;
• sagatavo augšņu agroķīmiskās izpētes digitālo karti un noformē agroķīmiskās izpētes materiālus.
Informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 26., 27., 28. un 29.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojums
• Klients saņem izpētes rezultātus Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

E-pasts
• Klients saņem izpētes rezultātus uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem izpētes rezultātus uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki