Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Selekcionāra tiesības nozīmē, ka neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst augu šķirni par ienākumu avotu: ražot, pavairot, piedāvāt pārdošanai, pārdot vai citā veidā realizēt, eksportēt un importēt. Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Selekcionāra tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga, viendabīga un stabila.
Latvijas normatīvajos aktos noregulēta selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtība un tiesību aizsardzība. Noregulējums tiek piemērots visām augu ģinšu un sugu šķirnēm (ieskaitot hibrīdus). Selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par šķirnes pavairošanas materiāla izmantošanu.
Lai iegūtu selekcionāra tiesības, persona iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Selekcionārs, t. i., persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
- fiziska persona, kas attiecīgo šķirni izveidojusi un izdalījusi
- darba devējs vai pasūtītājs, kas noslēdzis līgumu par attiecīgās šķirnes izveidošanu vai izdalīšanu ar fizisku personu, kas attiecīgo šķirni izveidojusi un izdalījusi
• Selekcionāra pilnvarotais pārstāvis.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par iesnieguma reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu un piecu darbdienu laikā par to rakstveidā informē iesniedzēju.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai".
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis).
3. Ja ir veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude:
• šķirnes pārbaudes pārskats;
• šķirnes apraksts, ko izsniegusi institūcija, kas veikusi šķirnes pārbaudi, vai apstiprināta šķirnes apraksta kopija.
3. Ja nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude – šķirnes tehniskā anketa saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4. Pieprasot konvencijprioritāti – reģistrēta, prioritātes datumu apstiprinoša iesnieguma kopija.
5. Ja selekcionāra tiesības aizsargātas citā valstī – pirmās selekcionāra tiesību piešķiršanas apliecības kopija.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par iesnieguma selekcionāra tiesību piešķiršanai reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
61,18 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.173 “Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā” 3.punktu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par selekcionāra tiesību piešķiršanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki