Atļauja tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai ražošanas testu vai izmēģinājumu vajadzībām izvietotu tirgū lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, labības, biešu šķirņu sēklas un kartupeļu šķirņu sēklas materiālu, ja par šīm šķirnēm ir iesniegts iesniegums, bet tās vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, ir jāsaņem attiecīga atļauja.
Lai izvietotu tirgū dārzeņu sugu šķirņu sēklas, ja par šīm šķirnēm ir iesniegts iesniegums, bet tās vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, selekcionāram (ja vismaz viena no tā šķirnēm ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā) ir jāsaņem attiecīga atļauja.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Selekcionārs vai selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis un Latvijas lauksaimniecības kultūraugu šķirņu selekcionārs vai selekcionāra tiesību īpašnieks – par lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, labības, biešu šķirņu sēklām un kartupeļu šķirņu sēklas materiālu;
• Selekcionārs vai selekcionāra tiesību īpašnieks – par dārzeņu sugu šķirņu sēklām.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai – mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
• Iesniegums atļaujas saņemšanai izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 554 2. pielikumu
• Šķirnes apraksts un informācija par šķirnes uzturēšanu, ja tāda nav iesniegta iepriekš
• Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis)

Atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
• Iesniegums atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 554 4. pielikumu
• Papildu informācija sākotnēji iesniegtajai informācijai par šķirnes aprakstu, uzturēšanu vai audzēšanu, ja tāda ir
• Dārzeņu šķirnēm – dokuments, kas apliecina, ka vēl aizvien tiek veikts konkrētās šķirnes novērtējums iekļaušanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
• Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis)

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu;
• pieņem lēmumu un izsniedz vai pagarina atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, vai pagarina atļaujas derīguma termiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.6.apakšpunktu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki