Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 53. pantu īpašos apstākļos dalībvalsts uz laikposmu, kas nepārsniedz 120 dienas, var piešķirt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekli ierobežotai un kontrolētai lietošanai, ja šāds pasākums šķiet vajadzīgs, jo radies apdraudējums, kuru nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem. Šajā gadījumā augu aizsardzības līdzeklis netiek iekļauts reģistrā.
Atļaujas saņēmējs lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar norādēm atļaujā – tikai tiem kultūraugiem, pret tiem kaitīgajiem organismiem, noteiktajā lietošanas devā, noteiktajā lietošanas laikā, ievērojot apstrāžu skaitu un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kam ir izsniegta profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, ja kultūraugam radies apdraudējums, kuru nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pakalpojumu sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 22 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
• Iesniegums, kurā norāda nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa nepieciešamo lietošanu, t. i., kultūraugu, kaitīgo organismu, lietošanas devu, lietošanas laiku, apstrāžu skaitu sezonā un nogaidīšanas laiku līdz ražas novākšanai
• Pamatojums, ka atļauja ierobežoti un kontrolēti lietot nereģistrētu augu aizsardzības līdzekli nepieciešama, jo kultūraugam radies apdraudējums, kuru nevar novērst ar citiem pieņemamiem līdzekļiem
• Informācija:
- augu aizsardzības līdzekļa lietošanas vieta un atbildīgā persona
- kultūrauga, kuru plānots apstrādāt, platība
- nepieciešamais augu aizsardzības līdzekļa daudzums

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu atļaujas izsniegšanai;
• pieņem lēmumu un izsniedz atļauju nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa ierobežotai un kontrolētai lietošanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 426,86 EUR vai 71,14 EUR (ja atļauja tiek piešķirta atkārtoti) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 56. vai 58.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki