Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedz dokumentus būves, ēkas vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā.
Pēc dokumentu saņemšanas Rīgas pilsētas būvvalde veic objekta apsekošanu, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas pilsētas būvvalde sagatavo aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Maksimālo termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem sakarā ar Administratīvā procesa likumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas būvvaldē klātienē iesniedz attiecīgi aizpildītu iesniegumu (apliecinājumu par būves, ēkas vai inženierbūves gatavību ekspluatācijai), pievienojot klāt dokumentus: izpildmērījuma plānu (ar būves novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm); būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai; būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi; energoefektivitātes pagaidu sertifikātu; autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība un citus dokumentus atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Aktu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Atteikuma gadījumā: lēmums par atteikumu pieņemt ekspluatācijā tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki