Filmu producentu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Nacionālais kino centrs
Īss apraksts:
Filmu producentu reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu piedalītos publiskajos konkursos un iegūtu publisko finansējumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Filmu producentu reģistrācijas apliecības var saņemt komersanti, SIA, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, biedrības un nodibinājumi
Termiņš:
Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana un valsts nodevas samaksa
Filmu producents, izmantojot E-adresi, sūta iesniegumu ar aizpildītām veidlapām Nacionālajam kino centram, pirms tam samaksājot valsts nodevu atbilstoši 29.06.2010. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu" uz Valsts kases kontu:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.nr. 90000050138
Konta Nr. LV55TREL1060220913300
Saņēmēja banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Ieņēmuma kods: 9133

Iemaksas mērķis valsts nodeva par filmu producenta reģistrāciju
Summa EUR 28,46

Kontaktpersona
Zigita Saulīte
zigita.saulite@nkc.gov.lv
tālr.: 6735 8875
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67358875
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Lēmumu par filmu producenta reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt filmu producentu pieņem Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona pirms lēmuma par filmu producenta reģistrāciju pieņemšanas pārliecinās, vai valsts budžetā ir saņemts valsts nodevas maksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Ja lēmums ir pozitīvs
Ja ir pieņemts lēmums par filmu producenta reģistrāciju, atbildīgā amatpersona piešķir filmu producentam reģistrācijas numuru, izdara ierakstu reģistrā, izsniedz filmu producenta reģistrācijas apliecību. Lēmumā par filmu producenta reģistrāciju nosaka ikgadējo termiņu, līdz kuram filmu producentam jāiesniedz Nacionālajā kino centrā informācija par filmu producenta neatkarīgi producētajām filmām un filmu izplatīšanas rādītājiem. Reģistrā ieraksta filmu producenta iesniegumā norādītās ziņas, kā arī reģistrācijas datumu un pēdējo informācijas atjaunošanas datumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Ja lēmums tiek atlikts
Lēmumā par filmu producenta reģistrācijas atlikšanu norāda konstatētos trūkumus un nosaka 15 dienu termiņu trūkumu novēršanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Ja lēmums ir negatīvs
Lēmumu par atteikumu reģistrēt filmu producentu Nacionālā kino centra atbildīgā amatpersona pieņem gadījumos, ja lēmumā par filmu producenta reģistrācijas atlikšanu noteiktajā termiņā nav novērsti tajā minētie trūkumi vai ja iesniedzējs neatbilst Filmu producentu reģistrācijas kārtībā noteiktajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus