Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem (Daugavpils)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim.
Datu par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanu ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Informēšana par pašvaldības noteiktās atšķirības zīmes izmantošanu un izvietošanu ārpusē uz taksometra virsbūves.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pārvadājumus var veikt juridiska personu un fiziska persona, kas ir komersants  - Autopārvadājumu likumā noteikts, ka pārvadātājs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.
Termiņš:
Pakalpojuma izpilde 1 mēneša laikā no pakalpojuma pieprasīšanas brīža
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Licences saņemšanai:
1. rakstveida pieteikums;
2. Uzņēmumu reģistra izsniegtas komersanta apliecības un statūtu kopija (uzrādot oriģinālus) vai, fiziskai personai - komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē, pases kopija;
3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzēto nodokļu samaksu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas;
4. taksometru stāvvietu izvietojuma shēma, kura saskaņota ar Pārvaldi un valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts ceļi” vai pašvaldības maksas autostāvvietu pārvaldnieka dokumenta apliecinātu kopiju, kas apliecina tiesības izmantot maksas autostāvvietu pilsētas centrā;
4.1 mainot taksometru stāvvietu izvietojumu, Pārvadātājam ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo pašvaldībai;
5. Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņa par to, ka licences pieprasītājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par licences pieprasītāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par licences pieprasītāja (tā pārstāvja) paraksta tiesībām. Izziņa derīga iesniegšanai ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no tās izsniegšanas dienas;
6. iepriekšējā gada finanšu pārskats (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības apraksts (ja komersants uzsāk darbību);
7. pārvadātāja paziņojums par licences nosacījumiem, kurā norādītie tarifi nedrīkst pārsniegt Daugavpils pilsētas domes noteiktos maksimālos tarifus.

Licence netiek izsniegta, ja pieteikuma iesniedzējam Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā izziņā tiek uzrādīts nodokļu parāds vai arī pieteikuma iesniedzējam ir parāds pašvaldības budžetam.
Ja saņemtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma objektīvai izskatīšanai, Pārvalde atliek jautājuma izskatīšanu un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta Pārvadātājam paziņojumu, pieprasot iesniegt nepieciešamos dokumentus, norādot to iesniegšanas termiņu. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienaslicences pieprasītājs nav iesniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts un tiek nosūtīts atpakaļ pieprasītājam (ierakstītā sūtījumā).
Saņemot licenci, Pārvadātājs uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.
Pārvadātājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc licences saņemšanas jāiesniedz pieteikums licences kartītes saņemšanai. Ja šajā termiņā pieteikums par licences kartītes saņemšanu nav iesniegts pašvaldībai, licence zaudē spēku.

Licences kartītes saņemšanai:
1. noteikta parauga rakstveida pieteikums;
2. komercpārvadājumos izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3. nomas līguma ar transportlīdzekļa īpašnieku kopija (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis tiek nomāts, iznomātā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
4. ja transportlīdzeklis, kuru izmantos pasažieru komercpārvadāšanai, nav reģistrēts Latvijā, jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un muitas apliecība, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un turējuma tiesību apliecinošs dokuments. Par jauniem transportlīdzekļiem jāiesniedz to iegādi apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
5. elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi, ka elektroniskā ierīce ir reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā;
6. taksometra vadītāja darba līguma kopija, izņemot, ja vadītājs ir pašnodarbināta persona;
7. cita informācija, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu ar vieglajiem taksometriem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestade "Komunālās saimniecības pārvalde"
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestade "Komunālās saimniecības pārvalde"
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476322
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki