Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens
Izvēlētā organizācija: Datu valsts inspekcija
Īss apraksts:
Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas Datu valsts inspekcija  izsludina pieteikšanos eksāmenam, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un  tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv. Lai pieteiktos eksāmenam persona, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu Datu valsts inspekcijā iesniedz  iesniegumu. Eksāmenam ir divas daļas:
- pirmā daļa 60 testa jautājumi;
- otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
kura vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista eksāmenu.
Termiņš:
1.Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Datu valsts inspekcija izvērtē desmit darba dienu laikā pēc saņemšanas. Ja iesniegtajos dokumentos tiek konstatētas nepilnības, iesniedzējam nosaka termiņu trūkumu novēršanai.
2. Lēmums par iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja eksāmens nokārtots sekmīgi, vai atteikums iekļaušanai sarakstā, ja eksāmens nav nokārtots, tiek paziņots elektroniski piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniegumā Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nav pamatots lūgums saziņai uz elektroniskā pasta adresi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Maksa par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu
Personai, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (Maksa par pakalpojumu ir 188,78 euro). Par pakalpojumu var norēķināties ar maksājuma kartēm Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, vai veicot maksājumu kontā:
Rekvizīti:
Saņēmējs: Datu valsts inspekcija
Nod. maks. reģ. Nr. LV 90001037264
Adrese: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.

Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV88TREL2190463002000
Mērķis: Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens
Maksājuma uzdevuma piezīmēs lūdzam norādīt maksātāja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu un ieņēmumu kodu EKK 21399.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223231
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
2. solis / Iesnieguma datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanai iesniegšana
Lai pieteiktos datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam, persona, kura vēlas pieteikties eksāmenam Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda:
1. vārdu, uzvārdu;
2. personas kodu;
3. elektroniskā pasta adresi;
4. tālruņa numuru, ja pretendents kā papildu saziņas veidu vēlas to norādīt;
5. ziņas, ka veikta samaksa par eksāmena kārtošanu, vai pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums Datu valsts inspekcijai
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223231
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Darba laiki
Pasts Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223231
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Iesniedzamos dokumentus var atstāt Elijas ielā 17, Rīgā, 1.stāva Datu valsts inspekcijas pastkastē.
Informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
Citi elektroniski kanāli
edrese: _DEFAULT@90001037264
info@dvi.gov.lv
3. solis / Datu aizsardzības speciālista eksāmens
1. Ierodoties uz eksāmenu uzrādams personu apliecinošs dokuments. Pretendentam tiek piešķirts unikāls identifikācijas kods.
2. Pirms eksāmena informē par eksāmena norises kārtību.
3. Eksāmens sastāv no divām rakstiskām daļām:
3.1. pirmā daļā 60 testa jautājumi, sadalīti trijās nodaļās:
- 30 jautājumi personas datu aizsardzības jomā- teorētiskie pamati un tiesiskais regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likumu:
- 20 jautājumi par pārziņa atbildību un personas datu drošību;
- 10 jautājumi par personas datu aizsardzības tiesisko ietvaru un judikatūru.
3.2. otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana.
4. Eksāmens norisinās vienā dienā. Eksāmena vienas daļas ilgums ir divas stundas.
5. Eksāmena pirmo un otro daļu kārto, izmantojot eksāmena darba izpildes lapu, norādot tajā piešķirto identifikācijas kodu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167223231
Fakss:
Cita kontaktinformācija: informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv
4. solis / Eksāmena rezultāti
Lēmumu par pretendenta iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja  eksāmens nokārtots sekmīgi, vai par atteikumu pretendentu iekļaut sarakstā, ja nav nokārtots eksāmens Datu valsts inspekcija pieņem 15 darbadienu laikā pēc eksāmena norises dienas un paziņo pretendentam 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš ir tiesīgs atkārtoti pieteikties eksāmena kārtošanai. Eksāmenu skaits nav ierobežots.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
edrese: _DEFAULT@90001037264
info@dvi.gov.lv