Medību tiesību nomas pakalpojums (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība kā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu.
Informācija par pieprasītajām pašvaldības medību platībām tiek publicēta Valmieras novada pašvaldības mājas lapas www.valmierasnovads.lv sadaļā Informācija – Izsoles un sludinājumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
juridiskajai personai - pieteikums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, pārstāvja vārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības; medību kolektīva biedru sarakstu; statūtus.
Fiziskajai personai - pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi; ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Apstrādes solis
Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību līgums par noteikumu (skatīt sadaļā `Cita informācija`)3. punktā noteiktajā kārtībā noteikto nomas maksu.
Ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību līgumu slēdz ar pretendentu, ievērojot šo noteikumu 6. punktā noteikto secību.
Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, tiek rīkota izsole un medību tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par 1 (vienu) hektāru gadā.
Medību tiesību izsoles gadījumā visaugstākā nosolītā cena ir nomas maksa par 1 (vienu) hektāru gadā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu, tajā ietverot vismaz šādas sastāvdaļas:
- ziņas par personām, kas slēdz līgumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
- līguma priekšmetu – medību tiesības konkrētajā zemes vienībā vai tās daļā esošajās medību platībās, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu un īpašuma nosaukumu (izņemot informāciju par akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" valdījumā un īpašumā esošo zemi);
- līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus, tai skaitā tiesības un pienākumus savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu novēršanai;
- līguma darbības termiņu;
- līguma izbeigšanas (laušanas) un termiņa pagarināšanas nosacījumus.

Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki.
Maksājumi: Skatīt maksājumus