Atļauja psihotropo, narkotisko zāļu/vielu kā arī prekursoru ievešanai, izvešanai un tranzītam, kā arī izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem mērķiem, izmantošanai rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju  psihotropo, narkotisko zāļu/vielu kā arī prekursoru ievešanai, izvešanai, tranzītam, izmantošanai medicīniskiem un
veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībām, izmantošanai rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem), komersants vai komersanta pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) Iesniegumu  un tam pievienojamo dokumentāciju
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, komersantam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) pieteikums un nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar:
- likumu ''Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums'',
- Regulu (EK) Nr. 111/2005 (22.12.2004.), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm;
- Ministru kabineta (MK) 13.08.1996. noteikumiem Nr.327 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi";
- MK 21.04.2008. noteikumiem Nr.293 ''Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai'';
- MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 74 ''Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā".

Iesniedzams dokuments:
• Iesniegums atbilstoši  likuma ''Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums" 19.pantam

• Iesniegums atbilstoši Regulas (EK) Nr. 111/2005 (22.12.2004), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp ES un trešām valstīm 13.panta 1.punktam un 21.panta 1.punktam

• Iesniegums atbilstoši MK 13.08.1996. Nr.327 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu tranzīta noteikumi" 3.punktam

• Iesniegums atļaujas saņemšanai kontrolējamo vielu izmantošanai medicīniskos pētījumos

• Iesniegums atbilstoši MK 04.02.2020. noteikumu Nr. 74 ''Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā" 3.punktam

Pakalpojumu iespējams pieprasīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@zva.gov.lv,  pa pastu vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Importa, eksporta un tranzīta atļaujas eksemplārus klients saņem klātienē ZVA.

Atļaujas prekursoru importam un eksportam tiek izsniegtas 15 darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (attiecīgi 65.punkts, 22.punkts, 26.punkts).

Pēc / pirms pakalpojuma sniegšanas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.

Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv