Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Īss apraksts:
Uzstādīt publiskai lietošanai paredzētu spēļu un rekreācijas laukumu (turpmāk – publiskie spēļu un rekreācijas laukumi) un nodrošināt tā pieejamību par maksu vai bez maksas ir atļauts tikai tad, ja ir veikta tā reģistrācija Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) uzturētajā Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā (turpmāk - Reģistrs).
Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam (turpmāk – valdītājs) ir pienākums reģistrēt publisko spēļu un rekreācijas laukumu, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
• tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārta ir paredzēta vairāk nekā divu darbību (kāpelēšana, lēkāšana, šūpošanās, slidināšanās, griešanās, rāpošana, līšana, jebkuru minēto darbību kombinācija) veikšanai;
• tajā kopā ir uzstādītas vairāk nekā četras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas;
• jau uzstādītā publiskajā spēļu un rekreācijas laukumā tiek aizvietota kāda no spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, to būtiski pārkārtojot vai attīstot un līdz ar to sasniedzot atbilstību iepriekš minētajām pazīmēm.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Piecu darbdienu laikā pēc pilnīgas Publiskā spēļu un rekreācijas laukuma reģistrācijas pieteikumā (turpmāk – Pieteikums) minētās informācijas un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, informācija Pieteikumā ir nepilnīga vai neprecīza, lēmuma pieņemšanai par publiskā spēļu un rekreācijas laukuma reģistrēšanu nepieciešams iegūt papildu informāciju u.c.) termiņu var pagarināt līdz 30 dienām par to paziņojot valdītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
Lai publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrētu vai aktualizētu informāciju Reģistrā, valdītājam ir jāsagatavo Pieteikums ar pievienotiem dokumentiem. Ja valdītājs vēlas vienlaicīgi reģistrēt vairāk kā piecus publiskos spēļu un rekreācijas laukumus, Pieteikums var būt apvienots (piemēram, MS Excel datnē), ietverot visu Pieteikumā minēto informāciju.
Ja valdītājs vēlas izslēgt publisko spēļu un rekreācijas laukumu no Reģistra, tad nepieciešams sagatavot iesniegumu brīvā formā.
Svarīgi, ka Pieteikumu/iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
Pieteikumam/iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja Pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
• līgums, no kura izriet personas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt personu apvienību (jaukta statusa kopīpašuma gadījumā);
• ja nepieciešams, publiskā spēļu un rekreācijas laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Samaksa par pakalpojumu.
PTAC pakalpojumu sniedz bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
Pieteikumu/iesniegumu var iesniegt:

Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi un aizpildot e-formu.

Pa e-pastu
Persona nosūta Pieteikumu/iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Persona Pieteikumu/iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu
Persona nosūta Pieteikumu/iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts PTAC Rīga
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
4. solis / Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
Persona Pieteikumu/iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
5. solis / Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
Informāciju par pieņemto lēmumu iekļaut publisko spēļu un rekreācijas laukumu Reģistrā, izslēgt no Reģistrā vai apstiprinājumu par aktualizācijas veikšanu Reģistrā, persona var saņemt kādā no šiem kanāliem:
• portālā www.latvija.lv;
• uz norādīto e-pasta adresi;
• atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi (fiziskas personas gadījumā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Atbildes vēstuli par PTAC pieņemto lēmumu persona var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, kā arī, ja nepieciešams, uzrādīt pilnvaru (pilnvarotajam pārstāvim) vai līgumu (personai, kura pārstāv personu apvienību).

Valsts ārkārtas situācijas periodā pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana noris neklātienes kanālos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki