Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana detektīvdarbības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Detektīvdarbība ir Detektīvdarbības likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk — detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk — detektīvs) pakalpojumi, kuri, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai vai juridiskajai personai tiek sniegti, lai aizsargātu tās tiesības un likumīgās intereses.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā persona (komercsabiedrība, individuālais komersants)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, iesnieguma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt licenci un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā vadītājs ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
Lai saņemtu licenci, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
1. iesniegumu;
2. psihiatra un narkologa atzinumu par personālsabiedrības, kapitālsabiedrības vadītāja vai individuālā komersanta veselības stāvokli;
Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu 284.57 euro (elektroniskā formā – 256.11 euro).
Iesniegumu var iesniegt:
a) personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224);
b) pa pastu Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam (Ezermalas iela 10B, Rīga, LV – 1014);
c) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu (pasts@vp.gov.lv);
Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
Licenci var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224) vai elektroniska dokumenta formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus