Speciālo atļauju (licenču) apsardzes darbības veikšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai (4 veidi):
1) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana;
2) fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana;
3) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana;
4) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšana.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana vispārīgie nosacījumi
Speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti un komercsabiedrības, kurās ārvalstu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas valstis) ieguldījums pamatkapitālā nepārsniedz 50 procentus. Par individuālo komersantu vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu var būt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu vai kuram nav piemērots apsūdzētā statuss kriminālprocesā un kuram nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.
Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbībai, iesniedz iesniegumu Valsts policijas licencēšanas komisijai.

Iesniegumu var iesniegt:
- personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, tālr. 67208229, 67208208);
- elektroniskā veidā nosūtīti uz elektroniskā pasta adresi pasts@vp.gov.lv, apstiprinātu ar drošu elektronisko parakstu;

- nosūtīt pa pastu uz adresi Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014;

-  nosūtīti Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900

Valsts nodevas apmērs
1.par speciālo atļauju (licenci) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai – 1000 euro (elektroniskā formā – 900 euro);
2. par speciālo atļauju (licenci) fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai – 2000 euro (elektroniskā formā – 1800 euro);
3. par speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai – 3000 euro (elektroniskā formā – 2700 euro);
4. par speciālo atļauju (licenci) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai – 5000 euro (elektroniskā formā – 4500 euro).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai, komersants Valsts policijai iesniedz:
1.iesniegumu;
2.psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4.izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants Valsts policijai iesniedz:
1.iesniegumu (iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu);
2. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma pieprasīšana tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants Valsts policijas licencēšanas komisijai iesniedz:
1.iesniegumu (iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu);
2. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4.izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes komersanta darbinieks, kas veiks apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu, ir ieguvis izglītību elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikāciju vai enerģētikas jomā.
5.dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes vadības centrs ir ierīkots komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša nekustamā īpašuma telpās (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
6. dokumentus par apsardzes vadības centra ierīkošanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma pieprasīšana inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, komersants Valsts policijai iesniedz:
1.iesniegumu (iesniegumā norāda darbinieku, kurš vadīs apsardzes darbību un viņa apsardzes sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu);
2. psihiatra un narkologa izziņu par individuālā komersanta vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu veselības stāvokli (izņemot par personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);
3. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis) nav apsūdzēta vai sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4.dokumenta kopiju, kas apliecina, ka apsardzes vadības centrs ir ierīkots komersanta īpašumā, valdījumā vai turējumā esoša nekustamā īpašuma telpās (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);
5. dokumentus par apsardzes vadības centra ierīkošanu;
6. dokumentu, kas apliecina, ka komersanta inkasācijas apsardzei paredzētais transportlīdzeklis ir aprīkots ar globālās navigācijas sistēmu.
7.izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un iesniedz dokumentu, kas to apliecina.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pieprasītā veida speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
Licenci var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas struktūrvienībā Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, tālr. 67208208, 67208229), kā arī saņemt kā ierakstītu pasta sūtījumu vai elektroniska dokumenta formā uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus