Pirotehniķa sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Pirotehniķa sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas atbilstošu profesiju vai kvalifikāciju vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Ja nepieciešama iesnieguma un tam pievienoto dokumentu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. dokuments, kas apliecina pirotehniķa profesijas vai kvalifikācijas iegūšanu vai pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamās profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu izglītības iestādē (kopija);
3. viena fotogrāfija (3 x 4 cm).
Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.45 „Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” 2.pielikums
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV15TREL1060140922000
49,80 euro valsts nodeva par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu.

Ja pirotehniķa sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Izsniedzot pirotehniķa sertifikātu, licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki