Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:
1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
6) personai mainīts dzimums;
7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieks statuss
Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Lēmumu par atļauju tautības ieraksta maiņai LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī:
1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
2. jāiesniedz iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;
3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls
4. fotogrāfija 4,5x3,5 cm;
5. kvīts par valsts nodevas samaksu - oriģināls
Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst likumā noteiktajiem iemesliem;
persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti
Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību, kā arī izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu – EUR 71,14.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64507147; 29397765
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentu lēmuma pieņemšanai.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu iesniedzējam paziņo, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē.
Pozitīva lēmuma gadījumā iesnieguma iesniedzējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē viena mēneša laikā veic personu apliecinošu dokumentu maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus