Vārda, Uzvārda un Tautības ieraksta maiņa (Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Tautības ierakstu var mainīt vienu reizi pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.
Termiņš:
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departamentā. Dzimtsarakstu departaments lēmumu var nosūtīt personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi vai elektroniski uz e-pastu vai e-adresi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
1) Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)– uzrāda derīgu oriģinālu;
2) Iesniegums, norādot vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, tautības ieraksta maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
3) ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
4) Nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls (maksājumu ar norēķinu karti var veikt arī Dzimtsarakstu nodaļā);
6) tēva vai mātes dzimšanas apliecība, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
7) ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
8) ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu - 71 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601242; 63601244
Fakss:
Cita kontaktinformācija: mob.tel./WhatsApp: (+371) 25487800
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Korespondence - Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, vārdu un uzvārdu, tautības ierakstu vai atteikumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu - uz personas norādīto e-pastu vai e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63601242; 63601244
Fakss:
Cita kontaktinformācija: mob.tel./WhatsApp: (+371) 25487800
Darba laiki