Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu  un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Tautības ieraksta maiņu ir tiesīga veikt persona, vienu reizi pret savu tiešo augšupejošo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu
Termiņš:
Vārda, uzvārda, tautības maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.
1.  Personu apliecinošs dokuments – uzrādīt oriģinālu;
2. Ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
3. Nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un Bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm– jāiesniedz oriģināls;
4. Fotogrāfija 4,5×3,5 cm – vārda un uzvārda maiņas gadījumos;
5. Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
6.  Ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
7. Ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
Vārda un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem:
1.Vārds un uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā;
2.Persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītam vārdam pievienot otru vārdu;
3.Personas vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4.Persona vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupejošā līnijā
5.Persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanu par spēkā neesošu;
6.Personai mainīts dzimums;
7.Viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu ”latvietis”  vai “lībietis (līvs), ja tiek ievēroti pārējie likuma nosacījumi attiecībā uz tautības ieraksta maiņu.
8. Apliecinājums par valsts nodevas samaksu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva 71,14 EUR
Maksājumu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes norēķinu kontu.

Maksājumu rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.nr.90000012827
Konts LV69UNLA0003011130405
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes kase
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149859
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts gan pakalpojuma pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi, gan Dzimtsarakstu nodaļai, kura mēneša laikā veic papildinājumus/izmaiņas attiecīgajos reģistros
Maksājumi: Skatīt maksājumus