Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Krāslavas novada dome
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautību. Dzimtsarakstu nodaļa, saņemot iesniegumu un citus dokumentus, sagatavo atzinumu par vārda, uzvārda vai tautības maiņu un nodod to Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas izsniegšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:

1. Personu apliecinošs dokuments – uzrāda derīgu oriģinālu;
2. Iesniegums, norādot vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, tautības ieraksta maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
3. ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
4. Nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
5. fotogrāfija 4,5x3,5 cm – vārda, uzvārda, vārda un uzvārda maiņas gadījumos;
6. kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls            
7. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
8. ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
9. ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Klātiene Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis: 65624185
Fakss: 65624185
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 65624185
Fakss 65624185
2. solis / Maksājuma solis
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 71,14 euro. (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums).

Samaksu var veikt ar  pārskaitījumu uz Krāslavas novada domes norēķinu kontu.
Krāslavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90001267487,
SEB bank, konts Nr. LV83UNLA0023013130001
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus