Iesnieguma iesniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centrā
Izvēlētā organizācija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Īss apraksts:
Ja patērētājs ir iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai saņēmis līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, kā arī, ja pasūtītā prece netiek piegādāta vai pakalpojums netiek sniegts noteiktajā termiņā, un radušos situāciju nav izdevies atrisināt arī pēc rakstveida iesnieguma iesniegšanas pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kā arī, gadījumos, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nenodrošina atteikuma tiesības, tad palīdzības saņemšanai strīda risināšanai patērētājs var vērsties  Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), iesniedzot rakstveida iesniegumu (sūdzību) (turpmāk – Iesniegums).
Vienlaikus PTAC arī sniedz palīdzību gaisa pasažieriem un pasažieriem, kas ceļo pa jūru.


COFOG kods 04.1.1.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja Iesnieguma izskatīšanu nav iespējams pabeigt mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un atbildes sniegšanai nepieciešams veikt papildu darbības, PTAC šīs darbības veic četru mēnešu laikā, un ne vēlāk kā mēneša laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas informē patērētāju par veiktajām darbībām un Iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
Lai PTAC sniegt palīdzību, patērētājam nepieciešams sagatavot Iesniegumu brīvā formā. Patērētājam Iesniegums ir jāparaksta, vai, ja patērētājs vēlas strīdu PTAC risināt ar pārstāvja starpniecību, tad Iesniegumam jāpievieno pilnvara, kas apliecina pārstāvības tiesības. Iesniegumam jābūt noformētam latviešu valodā.  Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

Par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu

- Komersantam adresēta iesnieguma kopija
- Komersanta sniegtās atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
- Citi pierādījumi, kas pamato strīda esību (piemēram, speciālista/eksperta viedoklis vai atzinums) un strīda priekšmetu (maksājuma dokuments (piemēram, čeks, bankas maksājuma uzdevums), vai līgums u.c.)

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu

- Atteikuma tiesību veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu kopija;
- Dokumentu, kas apliecina, ka prece vai pakalpojums ir iegādāts distancē (piemēram, internetā) vai ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas
- Maksājuma dokumenta kopija;
- Citu dokumentu kopijas, ja tādi ir patērētāja rīcībā

Ja prece nav piegādāta vai pakalpojums nav sniegts

- Komersantam adresēta iesnieguma par atkāpšanos no līguma kopija;
- Komersanta sniegtās atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
- Maksājuma dokumenta kopija;
- Citu dokumentu kopijas, ja tādi ir patērētāja rīcībā

Par lidojuma atcelšanu, kavēšanos vai atteiktu iekāpšanu lidojumā

- Pārvadātājam adresēta iesnieguma kopija;
- Pārvadātāja atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
- Citu dokumentu kopijas (biļetes, iekāpšanas kartes, e-pasta sarakstes, dzimšanas apliecība, ja vecāki pārstāv savus bērnus utt.)

Par kuģu pakalpojumiem

- Pārvadātājam vai ostas termināļa operatoram adresēta iesnieguma kopija;
- Pārvadātāja vai ostas termināļa operatora atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
- Citu dokumentu kopijas (biļetes, e-pasta sarakstes utt.)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Samaksa par pakalpojumu.
PTAC patērētāju Iesniegumus izskata bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
Iesniegumu var iesniegt:

Portālā Latvija.lv Patērētājam jāizmanto e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”. Lietojot šo e-pakalpojumu, personai ir iespējams elektroniski nosūtīt Iesniegumu PTAC, pielikumā pievienojot ar eParakstu parakstītu Iesniegumu un nepieciešamo dokumentāciju.

Pa e-pastu
Patērētājs nosūta Iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Patērētājs Iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pa pastu
Patērētājs nosūta Iesniegumu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums PTAC
Pasts
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga
Cits https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase
4. solis / Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
Patērētājs Iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
5. solis / Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
Patērētājs atbildi par izskatīto Iesniegumu var saņemt kādā no šiem kanāliem:
• portālā www.latvija.lv;
• uz norādīto e-pasta adresi;
• vēstulē, kura nosūtīta uz deklarēto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Atbildi par izskatīto Iesniegumu var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus