Vigilances sistēmas ziņojumu iesniegšana par medicīniskās ierīces negadījumiem Latvijā
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Medicīniskās ierīces lietotājs kopā ar tās īpašnieku vai turētāju triju dienu laikā pēc negadījuma nosūta signālziņojumu ražotājam vai ražotāja pilnvarotam pārstāvim un medicīniskās ierīces izplatītājam, kā arī Zāļu valsts aģentūrai. Zāļu valsts aģentūra apkopo, uzglabā, analizē ziņojumus par negadījumiem ar medicīniskajām ierīcēm, ierosina vai veic konkrētā negadījuma kategorijai atbilstošus pasākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ziņo trīs dienu laikā pēc negadījuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Ziņojuma iesniegšana
Negadījums ar medicīnisko ierīci ir jebkura ražotāja neparedzēta medicīniskās ierīces darbība vai iedarbība, kā arī neprecizitātes etiķetē vai lietošanas instrukcijā, kas tieši vai netieši radīja vai varēja radīt ierīces lietotāja vai citas personas nāvi vai nopietnus veselības traucējumus.

Par jebkuru ar medicīniskās ierīces lietošanu saistītu negadījumu vai potenciālu negadījumu ierīces lietotājam trīs dienu laikā pēc negadījuma jāpaziņo Zāļu valsts aģentūrai, kā arī par to jāinformē ražotājs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis, vai izplatītājs.

Pacienti aizpilda ziņojuma formu: “Personas, kura patstāvīgi vai pēc ārstniecības personas norādījumiem lieto medicīnisko ierīci, vigilances sistēmas signālziņojums par negadījumu, kas saistīts ar medicīnisku ierīci”, un nosūtot to uz e-pasta adresi: info@zva.gov.lv.

Ja medicīniskās ierīces lietotājs ir ārstniecības iestāde, tad tā "Vigilances sistēmas signālziņojumu" aizpilda un iesniedz Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.

Lai atvieglotu izvērtēt, vai ārstniecības iestādē notikušais negadījums ir saistīts ar medicīniskās ierīces lietošanu un vai par konkrēto negadījumu ir nepieciešams ziņot Zāļu valsts aģentūrai, lūgums skatīt KONTROLJAUTĀJUMU SARAKSTU.

Pakalpojums ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki