Apliecinājumi un citi notariālie pakalpojumi (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
AKTUĀLI! Saskaņā ar grozījumiem normatīvajos aktos ārpus pilsētas administratīvās teritorijas notariālos pakalpojumus Bāriņtiesa sniedz arī Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. 

Apvienību pārvaldēs apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.

Teritoriālajās apvienibās bāriņtiesa veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem notariālo...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts tajā pašā dienā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personīgi jāierodas Bāriņtiesā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un apliecināšanai vai dokumentu sagatavošanai nepieciešamos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Valmieras novada Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
2. solis / Maksājumu solis
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

- par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

- par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

- par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

- par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

- par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

- par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

- par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

- par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

- par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

- par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

- par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

- par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

- par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

- par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

- par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

- par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus bāriņtiesas darbinieki pieņem lēmumu par dokumentu sagatavošanu. Sagatavoto dokumentu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus