Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebilduma iesniegumu triju mēnešu laikā pēc preču zīmes vai dizainparauga oficiālās publikācijas. Iebildumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, bet e-pakalpojums tiešsaistē ir pieejams tikai iebildumiem pret reģistrētu preču zīmi. Ja iebilduma iesniegums tiek apmierināts, reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu no tās reģistrācijas dienas. Reģistrāciju var atzīt arī par daļēji spēkā neesošu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbilstoši  Preču zīmju likumā vai Dizainparaugu likumā noteiktajam, iebildumus pret preču zīmju vai dizainparaugu reģistrāciju var iesniegt personas, kas ir attiecīgajos noteikumos minēto agrāku tiesību īpašnieki vai viņu tiesību pārņēmēji; atsevišķos gadījumos iebildumu var iesniegt jebkura ieinteresētā persona (arī profesionālā apvienība vai ražotāju, tirdzniecības vai pakalpojumu sniedzēju apvienība, kā arī institūcija, kuras uzdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir patērētāju tiesību aizsardzība)
Termiņš:
Ja nav pamatotu iemeslu izlemt citādi, rakstveida procesā iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības pabeidzama tai pašā dienā, kas noteikta kā termiņš, līdz kuram iesniedzami papildinājumi atbildei uz iebilduma iesniegumu. Ja noteikta iebilduma lietas izskatīšana mutvārdu procesā, vismaz mēnesi iepriekš lietas dalībniekiem paziņo Apelācijas padomes sēdes dienu, laiku un vietu.
Motivētu lēmumu, ar kuru strīdu izšķir pēc būtības, Apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības rakstveida procesā vai kad notika Apelācijas padomes sēde, kuras noslēgumā lēmums pieņemts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju
Iebilduma iesniegumā norāda:
1) iebilduma iesnieguma iesniedzēju un tā adresi, kā arī iebilduma iesnieguma iesniedzēja pārstāvi, ja tāds iecelts, un tā adresi;
2) rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, pret kuru tiek iesniegts iebilduma iesniegums;
3) iebilduma iesnieguma priekšmetu (iebilduma iesnieguma iesniedzēja paskaidrojumi vai iebilduma iesnieguma pamatojums, apstākļu raksturojums un atsaukšanās uz pierādījumiem);
4) ziņas par agrākām tiesībām, ja iebilduma iesniegums pamatots ar agrāku tiesību pastāvēšanu;
5) iebilduma iesnieguma materiāltiesisko pamatojumu (atsauce uz normām, kuras pārkāptas, reģistrējot apstrīdētās tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektu, vai ar kurām pamatots iebilduma iesniegums);
6) iebilduma iesnieguma iesniedzēja prasījumu;
7) iebilduma iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
8) pievienoto dokumentu sarakstu.
Iebilduma iesniegumā var norādīt arī citas ziņas, kuras iesniedzējs uzskata par svarīgām lietas izskatīšanā.
Iebilduma iesniegumu adresē Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, un to paraksta iebilduma iesnieguma iesniedzējs vai tā pārstāvis. Ja iebilduma iesniegumu tā iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš pievieno pilnvaru vai atsauci uz agrāk Patentu valdei iesniegtu pilnvaru.
Iesniedzams dokuments
Iebildums pret preču zīmes vai dizaiparauga reģistrāciju (brīvā formā)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Iesniegt iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Iebilduma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmuma sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt klātienē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis: + 371 67099637
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki