Apelācijas iesnieguma iesniegšana par Patentu valdes pieņemtu lēmumu
Izvēlētā organizācija: Patentu valde
Īss apraksts:
Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, kura izskatīs strīdu par Patentu valdes lēmumu, par kuru iesniegts apelācijas iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Apelācijas iesniegumu par Patentu valdes lēmumu var iesniegt patenta, preču zīmes vai dizainparauga pieteicējs, vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta, preču zīmes vai dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts).
Termiņš:
Apelācijas lietas izskatīšanu pēc būtības pabeidz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc lietas ierosināšanas dienas.  Ja ir pamatots iemesls, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir tiesīga noteikt citu datumu, kad tiks pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina: 1) apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu; 2) apstākļus, ar kuriem pamatots apelācijas iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes E-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmumu sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darba telpās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes E-adrese
Klātiene
Patentu valde
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: