Ģerboņa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Kultūras ministrija
Īss apraksts:
Ģerboņa reģistrācija Ģerboņu reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ne vēlāk kā 7 mēneši.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma par ģerboņa reģistrāciju iesniegšana
Kultūras ministrijā iesniedz iesniegumu par ģerboņa reģistrāciju, kam pievieno ģerboņa apraksta projektu un ziņas par ģerboņa īpašnieku (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai — pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese). Iesniegumam var pievienot arī ģerboņa attēla projektu.Nepieciešamības gadījumā pievieno dokumentu, uz kura pamata darbojas iesniedzēja pārstāvis, ja viņš iesniedzēja vietā kārto ģerboņa reģistrāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kultūras ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67330246
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@km.gov.lv
Pasts Pa pastu
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Ģerboņa izvērtēšana
Kultūras ministrija nosūta iesniegto ģerboņa apraksta projektu un attēla projektu, ja tāds pievienots, Valsts heraldikas komisijai izvērtēšanai triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un norāda tai termiņu, kādā attiecīgais projekts izvērtējams. Valsts heraldikas komisija izvērtē iesniegto ģerboņa apraksta un attēla projektu atbilstību heraldikas prasībām, kā arī to māksliniecisko risinājumu un, ja nepieciešams, dod iesniedzējam ieteikumus par apraksta un attēla projekta pilnveidošanu.Iesniedzējam ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, ja tāda nepieciešama ģerboņa apraksta un attēla projektu izvērtēšanai un pilnveidošanai.Pēc tam, kad ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts ir izvērtēts, komisija sagatavo atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību heraldikas prasībām, pievienojot tam ģerboņa aprakstu (komisijas priekšsēdētāja parakstītu, ja komisija atzinusi ģerboni par heraldikas prasībām atbilstošu) un attēlu. Atzinumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana
Motivētu lēmumu par ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja attiecīgā ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts izvērtēts komisijā. Ja ir pieņemts lēmums par pašvaldības ģerboņa reģistrāciju, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam. Kultūras ministrijas amatpersona pieņemto lēmumu nosūta iesniedzējam triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Kultūras ministrijas amatpersonas pieņemto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Ģerboņa reģistrācija
Ģerbonis tiek reģistrēts dienā, kad pieņemts lēmums par ģerboņa reģistrāciju. Par ģerboņa reģistrāciju jāmaksā valsts nodeva  7,11 eiro (septiņi eiro,11 centi). Nodeva jāpārskaita uz Valsts kases konta Nr.LV08TREL1060220990000, norādot attiecīgā ģerboņa nosaukumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus