Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga īpašnieks var lūgt izslēgt dizainparaugu no reģistra pirms dizainparauga reģistrācijas termiņa beigām. Kompleksās reģistrācijas gadījumā lūgumu var attiecināt uz visiem vai arī tikai dažiem reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem. Iesniegumā var norādīt dienu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra, bet tas nevar būt agrāk par iesnieguma saņemšanas dienu Patentu valdē (Dizainparaugu likuma 36. panta pirmā un otrā daļa).

Šī tīmekļvietne ir daļa no portāla Tava Eiropa https://europa.eu/youreurope/#lv

Mēs labprāt uzzinātu jūsu atsauksmes par sniegtās informācijas lietderību https://foq.youreurope.europa.eu/info-service-ft/?lang=lv
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu izslēgt dizainparaugu no reģistra, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku;
3) ja reģistrācija ietver vairākus dizainparaugus, jānorāda, vai lūgums attiecināms uz visiem vai tikai dažiem no reģistrācijā iekļautajiem dizainparaugiem;
4) datumu, ar kuru dizainparaugu vēlams izslēgt no reģistra.

Ja attiecībā uz dizainparauga reģistrāciju Valsts dizainparaugu reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana dizainparauga izslēgšanai no reģistra (oriģināls).

Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā, bet pēc būtības tai jāatbilst Civillikuma vispārīgajiem noteikumiem par pilnvarojuma līgumu. Ja pieteicējs vēlas, viņš var izmantot Patentu valdes sastādīto pilnvaras veidlapu.

Iesniedzot lūgumu izslēgt dizainparaugu no reģistra, ir jāsamaksā noteiktā maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izslēgt dizainparaugu no reģistra
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija
Ja iesniegums par dizainparauga izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga izslēgšanu no reģistra (kompleksas reģistrācijas gadījumā - par visu vai atsevišķu reģistrācijā iekļauto dizainparaugu izslēgšanu no reģistra) ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē.

Ziņas par dizainparauga izslēgšanu no reģistra iekļauj Valsts dizainparaugu reģistrā.
Informāciju par dizainparauga izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par dizainparauga izslēgšanu no reģistra; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus