Iesnieguma iesniegšana par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu
Izvēlētā organizācija: Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Ieinteresētās personas atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad beidzies termiņš iebilduma iesnieguma iesniegšanai, proti, pagājuši trīs mēneši kopš preču zīmes oficiālās publikācijas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja iesniegums tiek apmierināts, preču zīmes reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas dienu. Reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu arī daļēji.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iesniegumu par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu var iesniegt personas, kas ir attiecīgajos noteikumos minēto agrāku tiesību īpašnieki vai viņu tiesību pārņēmēji; atsevišķos gadījumos iesniegumu var iesniegt jebkura ieinteresētā persona (arī profesionālā apvienība vai ražotāju, tirdzniecības vai pakalpojumu sniedzēju apvienība, kā arī institūcija, kuras uzdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir patērētāju tiesību aizsardzība).
Termiņš:
Ja nav pamatotu iemeslu izlemt citādi, rakstveida procesā iesnieguma par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu izskatīšana pēc būtības pabeidzama tai pašā dienā, kas noteikta kā termiņš, līdz kuram iesniedzami papildinājumi atbildei uz iesniegumu. Ja noteikta lietas izskatīšana mutvārdu procesā, vismaz mēnesi iepriekš lietas dalībniekiem paziņo Apelācijas padomes sēdes dienu, laiku un vietu. Motivētu lēmumu, ar kuru strīdu izšķir pēc būtības, Apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības rakstveida procesā vai kad notika Apelācijas padomes sēde, kuras noslēgumā lēmums pieņemts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Iesniegumam pievieno dokumentus un citus pierādījumus, kas apstiprina:
1) atzīšanas par spēkā neesošu iesnieguma iesniegšanas maksas samaksu;
2) apstākļus, ar kuriem pamatots atzīšanas par spēkā neesošu iesniegums.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums brīvā formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes e-adrese
Klātiene Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Motivētu lēmumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības vai kad notika Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes sēde. Lēmuma sastādīšanas dienā vai nākamajā darbdienā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome nosūta lēmuma norakstu lietas dalībniekiem. Lietas dalībnieks pēc attiecīga lūguma var lēmuma norakstu saņemt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darba telpās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Patentu valdes e-adrese
Klātiene
Patentu valde
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome
Pasts Patentu valde
Adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: