Iesniegums profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Profesionālais patentpilnvarnieks ir persona, kas ir iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Patentu valde organizē Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu divas reizes gadā – maijā un novembrī. Eksāmena norises datumu vienu mēnesi pirms eksāmena Patentu valde publisko savā tīmekļvietnē. Kvalifikācijas eksāmenu var kārtot persona, kura atbilst Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma prasībām un pēc pielaišanas kvalifikācijas eksāmenam ir samaksājusi profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošanas maksu atbilstoši Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim. Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtošana vienā specializācijā maksā EUR 77.64 (septiņdesmit septiņi euro un 64 centi)
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personai jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, jāprot valsts valodu un vismaz divas svešvalodas. Personai jābūt akadēmiskajai vai otrā līmeņa augstākajai profesionālajai izglītībai, kā arī vismaz četru gadu darba pieredzei rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Eksāmena vērtējumu komisija pretendentam paziņo nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas un triju darbdienu laikā lēmuma izrakstu par eksāmena rezultātiem nosūta elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesniegums eksāmena kārtošanai
Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, līdz 1. martam (eksāmena kārtošanai maijā) un līdz 1. septembrim (eksāmena kārtošanai novembrī) iesniedz Patentu valdē iesniegumu eksāmena kārtošanai, norādot specializāciju, kurā viņš vēlas kārtot eksāmenu. Lai apliecinātu, ka pretendents laikā, kad viņš iesniedz iesniegumu eksāmena kārtošanai, atbilst likumā noteiktajām prasībām, pretendents iesniegumā norāda pilsonību, kā arī apliecina valsts valodas prasmi un svešvalodu zināšanas, kā arī iesniegumam pievieno:
1) tāda dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā);
2) akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploma kopiju (ārvalsts augstākās izglītības iestādes izsniegtajam diplomam attiecīgajā specialitātē jābūt atzītam Latvijā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā);
3) dokumentu, kurā detalizēti raksturo savu darba pieredzi ar rūpnieciskā īpašuma aizsardzību saistītā jomā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Eksāmenu komisijas lēmums par atļauju kārtot eksāmenu
Eksāmenu komisija 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu eksāmena kārtošanai un savu lēmumu par atļauju kārtot eksāmenu  triju darbdienu laikā paziņo pretendentam, nosūtot rakstveida paziņojumu elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi.
Ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms eksāmena komisijas sekretārs informē pretendentu par eksāmena norises vietu un laiku, nosūtot rakstveida paziņojumu un uzaicinājumu samaksāt maksu par eksāmena kārtošanu.
Maksu par eksāmena kārtošanu pretendents samaksā atbilstoši Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
3. solis / Eksāmens
Eksāmens norisinās divās daļās, proti, rakstveidapraktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanā katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis iesniegumā un mutiskajā pārbaudē par pretendenta teorētiskajām zināšanām – trīs teorētiskie jautājumi eksāmena biļetē katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis iesniegumā. Katra eksāmena daļa tiek organizēta savā dienā. Pretendenta eksaminēšanā piedalās vismaz četri Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļi, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju. Pretendents, ierodoties uz eksāmenu, komisijas sekretāram uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kurā ir norāde par pilsonību, kā arī maksājuma veikšanas apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
4. solis / Eksāmena rezultātu paziņošana
Eksāmena vērtējumu komisija pretendentam paziņo nākamajā darbdienā pēc lēmuma pieņemšanas un triju darbdienu laikā lēmuma izrakstu par eksāmena rezultātiem nosūta elektroniski vai uz pretendenta norādīto adresi. Ja pretendents nokārtojis eksāmenu, lēmuma izrakstam pievieno aicinājumu divu mēnešu laikā iesniegt Patentu valdē iesniegumu par ziņu iekļaušanu sarakstā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010