Saraksta par personām, kuras ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti darba aizsardzības jautājumos, uzturēšana un aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos ir fiziska persona, kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetents speciālists ir tiesīga darboties persona, kura ir ieguvusi profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Ik pēc pieciem gadiem kompetentajam speciālistam ir jānokārto sertifikācijas eksāmens un jāsaņem sertifikāts kādā no personāla sertifikācijas institūcijām. Tās sniedz Labklājības ministrijai datus par sertificētajiem speciālistiem un ministrija tos iekļauj sarakstā. Speciālisti, kas ieguvuši otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā, ir pielīdzināmi kompetentajam speciālistam piecus gadus no izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanas dienas. Ja šie speciālisti vēlas tikt iekļauti kompetento speciālistu sarakstā, tiem jāiesniedz attiecīgs iesniegums Labklājības ministrijā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē sertifikācijas eksāmenu. Lēmumu par rezultātiem Komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena. Sertifikācijas institūcijas un izglītības iestādes informē Labklājības ministriju, kas aktualizē speciālistu sarakstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendentam jāvēršas kādā no personāla sertifikācijas institūcijām, iesniedzot nepieciešamos dokumentus. Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizēs sertifikācijas eksāmenu. Lēmumu par eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas pretendents saņem kompetenta speciālista sertifikātu. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš var pieteikties to kārtot atkārtoti ne agrāk kā pēc 30 dienām.
Dokumenti, kas jāiesniedz personāla sertifikācijas institūcijā sertifikāta saņemšanai:
1) Iesniegums, kas iesniedzams brīvā formā;
2) izglītību apliecinošs dokuments par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopija) vai kompetenta speciālista sertifikāts par iepriekšējo darbības periodu (kopija);
3) viens vai vairāki dokumenti, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
4) dokumenti, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).
Ja laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, beidzas kompetenta speciālista sertifikāta derīguma termiņš vai arī piecu gadu termiņš no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas, kas ļauj speciālistam darboties kā kompetentajam speciālistam, tas tiek pagarināts uz laiku līdz trīs mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz kompetentā speciālista sertifikāta izdošanai.
Ja kompetentais speciālists vēlas iekļaut informāciju par sevi kompetento speciālistu sarakstā, viņam jāiesniedz Labklājības ministrijā attiecīgs iesniegums.
Ārkārtējās situācijas laikā iesniegums primāri iesniedzams elektroniski vai pa pastu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki