Kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos ir juridiska persona (ārpakalpojuma sniedzējs), kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetentas institūcijas ir tiesīgi darboties komersanti, kas ir saņēmuši kvalitātes sistēmas sertifikātu darba aizsardzības jomā un kuriem Labklājības ministrija ir piešķīrusi kompetentas institūcijas statusu. Tādejādi ir iespējams pārliecināties par kompetentas institūcijas iespējām piedāvāt kvalitatīvus darba aizsardzības pakalpojumus, veicinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Kompetento institūciju saraksts ir publicēts Labklājības ministrijas interneta vietnē www.lm.gov.lv, kā arī par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komersants, kas vēlas iegūt kompetentas institūcijas statusu, iesniedz Labklājības ministrijā noteiktas formas iesniegumu, pievienojot tam šādus dokumentus:
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtu kvalitātes sistēmas sertifikātu (kopiju);
2) darba devēja apliecinājumu par darba aizsardzības vecākā speciālista un ardveselības un arodslimību ārsta nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;
3) kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci apliecinošus dokumentus (universitātes diploms vai sertifikāts) (kopijas);
4) pierādījumus par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 28460 euro apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu. Ja šīs prasības izpildei kompetentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz kvīti vai bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi (kopiju)
5) ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai – komersanta struktūrshēmu;
6) plānoto darba aizsardzības pakalpojumu aprakstu.
Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iespējams nosūtīt pa pastu, iesniegt personīgi vai uz e-pasta adresi. 10 darba dienu laikā Labklājības ministrijas amatpersona izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu vai atteikumu, vai arī lūdz iesniegt papildus informāciju.
Ārkārtējās situācijas laikā iesniegums primāri iesniedzams elektroniski vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80205100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Ja lēmums ir pozitīvs, Labklājības ministrija informē par to iesniedzēju un piecu darba dienu laikā iekļauj informāciju kompetento institūciju sarakstā interneta vietnē www.lm.gov.lv, kā arī nosūta paziņojumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Negatīva lēmuma gadījumā Labklājības ministrija iesniedzējam nosūta administratīvo aktu.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80205100
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts lm@lm.gov.lv
Pasts Labklājības ministrija
Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67021600
Fakss: 67276445
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki