Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto miršanas apliecību vai izziņu par miršanas fakta reģistrāciju un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto miršanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās miršanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva EUR 7.00, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas:
1) ar I vai II invaliditātes grupu;
2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3) atzīta par trūcīgu;
4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Iesniegumā jānorāda atbrīvojumu apliecinošā dokumenta identifikācijas dati.
No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē (maksa par pakalpojumu EUR 5.00) Šādu izziņu var saņemt steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3 (5X3= EUR 15.00)). Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas (rekvizīti apmaksas veikšanai tiek nosūtīti pēc iesnieguma reģistrēšanas). Tieslietu ministrijā no maksas par izziņas sagatavošanu atbrīvo personas:
1) kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2) kura ir...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus par saviem mirušajiem radiniekiem, norādot dokumenta izmantošanas mērķi, vai tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti trešajās valstīs jābūt apliecinātiem ar apostille. Juridiskai personai, pieprasot miršanu apliecinošos dokumentus, jānorāda tiesiskais pamats, kas apliecina dokumenta izmantošanas mērķi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek saskaņā ar Iesniegumu likumā noteiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski jāiesniedz iesniegums klātienē (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Iesniegumā jānorāda savstarpējā radniecība, jāpievieno savstarpējo radniecību apliecinošie dokumenti un jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par personu, kas nav radinieks, iesniegumā jānorāda tiesiskās ieinteresētības pamats un jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un arī notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto miršanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai saņemt izziņu savā e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
2) ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti;
3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā.
Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti kādā no Eiropas Savienības valstīm jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariālu tulkojumu latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Juridiskas vai privātas personas e-adrese
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...