Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) izsniedz arhīva materiālus, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Pieprasot arhīva materiālus, kas var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, fiziskas personas datus, telpu grupas plānu, stāva plānu un inženierbūves plānu, kā arī citus datus un dokumentus, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, u.c.), personai rakstveida pieprasījumā jānorāda informācijas izmantošanas pamatojums un mērķis, sniedzot skaidrojumu par to, kāpēc informācija ir nepieciešama, kā un kur to izmantos.

Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta vai izraksta veidā) sagatavo no dokumenta:
- kura autors ir VZD;
- kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājumu izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Piemēram, VZD sagatavo šādus izrakstus:
- Zemes komisijas (lauku apvidos) lēmuma protokola izrakstu;
- Izrakstu par telpu grupu no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas.  

Dokumenta kopiju, izrakstu, norakstu sagatavo, ja dokuments ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā.  Dokumenta atvasinājumus var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja VZD rīcībā ir elektroniski parakstīts dokuments, tad tā atvasinājumu var saņemt tikai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienas - dokumenta kopijas saņemšana
11 darba dienas - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. arhīva informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
–  jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
2. arhīva informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju –  jebkura persona.

Pakalpojuma pieprasījumā jānorāda:
1) iespējami precīzs izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs (piemēram, kadastra objekta kadastra numurs vai kadastra apzīmējums), lai nodrošinātu arhīva dokumentu sameklēšanu, atlasi, izsniegšanu;
2) dokumenta veidu, kuru vēlas saņemt;
3) informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota, ja persona vēlas saņemt VZD arhīva dokumentu vai tā atvasinājumu, ja tas satur ierobežotas pieejamības informāciju;
4) vai dokumentu atvasinājumi nepieciešami papīra vai elektroniskā formā, apliecināti vai neapliecināti, vai dokumentu atvasinājumus vēlas saņemt katru atsevišķi, vai kā dokumentu atvasinājumu kopumu;
5) informācijas izsniegšanas veidu (ja informāciju nevēlas saņemt portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”, tad jānorāda oficiālā e-adrese (jā tāda izveidota), vai VZD Klientu apkalpošanas centrs, kurā saņems informāciju klātienē vai pasta adrese, uz kuru nosūtīt informāciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams saņemt:
1. Izmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> "Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus”.

E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē iespējams meklēt un pārlūkot elektroniskā formā pieejamos dokumentus par zemes vienībām, būvēm un telpu grupām. Ja nepieciešamais dokuments elektroniskā formā nav pieejams, ir iespēja noformēt pasūtījumu tā saņemšanai.

Ja nepieciešams arhīva dokumenta izraksts vai noraksts to nevar pieprasīt portāla kadastrs.lv e-pakalpojuma ietvaros, bet zemāk norādītajos pieprasījuma iesniegšanas veidos.

Ja tiek pasūtīti arhīva materiāli, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad iespējams pieprasījumam pievienot pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieprasījuma izpilde dokumentu kopiju saņemšanai no arhīva materiāliem tiek veikta par papildus samaksu.

2. Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieprasījumu arhīva materiālu saņemšanai (dokumentu kopiju saņemšanai- par papildus samaksu) var iesniegt:

2.1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai oficiālo VZD e-adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2.2. klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu.

2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.

2.4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Arhīva materiāli
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...