Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apstiprinošu apliecību (laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību) vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos.
Persona var saņemt daudzvalodu standarta veidlapu, t.i. dokumentu, kas ir izmantojams citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzeklis, kas pievienots dokumentam, līdz ar to šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Šādu veidlapu izsniedz izziņai par  civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota sākot no 2013.gada 1.janvāra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pilngadīga persona, par kuru dzimšanas reģistrā ieraksts izdarīts vai pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīga persona atrodas audzināšanā.
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzraksta iesniegums, kurā norāda:
- vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
-  atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
- dokumenta nepieciešamības pamatojumu;
- personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
Pilnvarotās personas iesniedz pilnvaru.
Iesniegumu iesniedz personīgi, pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Klātiene
Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību -  7 EUR
No valsts nodevas atbrīvoti (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
• personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas izsniegšanas.

No Valsts nodevas atbrīvoti:
• ja personai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu, piedziņas, valsts pabalstu vai pensijas piešķiršanas lietās;
• aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās;
• politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu  izsniegšanas lietās notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par  savstarpēju tiesisko palīdzību.

Pašvaldības nodeva par arhīva izziņas vai izraksta izsniegšanu 1,40 EUR
Maksājumu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai ar pārskaitījumu Mārupes novada domes kontā.

Maksājuma rekvizīti;
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.nr.90000012827
Konts LV69UNLA0003011130405
AS “SEB Banka”
Kods UNLALV2X
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada domes kase
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149859
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus