Dzimšanas, laulības un miršanas apliecību (izziņu) atkārtota izsniegšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības vai izziņas no dzimtsarakstu nodaļas arhīvā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistriem var tās saņemt dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darbdienas - 1 mēneša laikā (ja iesniegumā norādītā informācija nav precīza).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu,  persona dzimtsarakstu nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, aizpildot attiecīgu iesniegumu.
Iesniegumā norāda:
1) vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
2) pamatojuma dokumentu atkārtotas saņemšana nepieciešamībai;
3) atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
4) personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Dzimtsarakstu nodaļa konkrētā veida reģistrus pārbauda par laika posmu trīs gadus pirms un trīs gadus pēc iesniegumā norādītā reģistra ieraksta reģistrācijas gada. Ja pieprasīto reģistru neatrod, pārbauda, vai reģistra ieraksts nav atjaunots.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2) pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
3) iesniegums - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt:
- klātienē dzimtsarakstu iestādē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā;
- neklātienē - izziņas pēc pieprasījuma dzimtsarakstu nodaļa var nosūtīt uz iesniegumā norādīto pasta adresi (ja ir saņemts pašvaldības noteiktais maksājums par izziņas saņemšanu);
- elektroniski - ar drošu elektronisku parakstu parakstītas izziņas Dzimtsarakstu nodaļa var nosūtīt uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi (ja ir saņemts pašvaldības noteiktais maksājums par izziņu un, ja datu subjekts ir rakstiski piekritis viņa personas datu saturošas informācijas pārsūtīšanai elektroniski bez datu šifrēšanas).

Valsts nodeva par apliecību – 7,00 eiro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
- personu ar I vai II invaliditātes grupu;
- personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
- personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
- bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
- daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:
- ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
- aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
- politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
- personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
- uz paritātes pamata pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi - arhīva izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra (par 1 reģistrācijas faktu) – 3,63 eiro.

No maksas par izziņām atbrīvoti (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) invalīdi un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki