Vārda un uzvārda ieraksta maiņa (Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Dundagas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vārda un  uzvārda ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas, pilsonis, nepilsonis vai  kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja  pastāv kāds no šādiem iemesliem:
• vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
• persona vēlas dzimšanas reģistra ierakstā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
• persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
• persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
• persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
• personai mainīts dzimums;
• viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
• persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
• personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
• persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Ja persona vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), tai personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteiktas formas iesniegums un fotogrāfija 4,5x3,5 cm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: 63237855
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par vārda vai uzvārda maiņu pieteicējam dzimtsarakstu nodaļā jāsamaksā valsts nodeva 71,14 euro.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību un nosūta dokumentus Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis: 63237855
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki