Valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Kultūras ministrija
Īss apraksts:
Valsts institūciju un pašvaldību dibināto apbalvojumu reģistrācija Apbalvojumu reģistrā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Valsts un pašvaldību institūcijas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Termiņš skaitāms no apbalvojuma nolikuma saņemšanas, ja ir saņemts pozitīvs Valsts heraldikas komisijas lēmums par apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Lēmumprojekta un apbalvojuma nolikuma projekta sagatavošana
Institūcija sagatavo lēmumprojektu par apbalvojuma dibināšanu (turpmāk – lēmumprojekts) un apbalvojuma nolikuma projektu (turpmāk – nolikuma projekts). Lēmumprojektu un nolikuma projektu saskaņo ar augstāku iestādi, ja tāda ir.

Nolikuma projektā norāda:
1. informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonām un koleģiālām institūcijām, kuras ir tiesīgas ieteikt personas apbalvošanai;
2. apbalvojuma nodibināšanas mērķi;
3. apbalvojuma piešķiršanas nosacījumus;
4. apbalvojumam izvirzīto kandidātu izvērtēšanas kārtību;
5. kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un paraksta lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu;
6. apbalvojuma veidu (apbalvojuma zīmes tehniskais apraksts, krāsains zīmējums, zīmējuma skaidrojums (heraldiskās zīmes vai emblēmā izmantotie elementi));
7. apbalvošanas faktu apliecinoša dokumenta krāsainu attēlu (attiecībā 1 : 1) (turpmāk – dokumenta attēls).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Nolikuma projekta izskatīšana Valsts heraldikas komisijā
Institūcija nolikuma projektu iesniedz Valsts heraldikas komisijā, kas izvērtē nolikuma projektā ietverto informāciju par apbalvojuma veidu un apbalvošanas faktu apliecinoša dokumenta krāsainu attēlu un pieņem pamatotu lēmumu par apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu vai par atteikumu to apstiprināt, ja nav ievērotas MK 05.10.2010. noteikumos Nr.928  minētās prasības, par pieņemto lēmumu informējot institūciju 1(viena) mēneša laikā pēc nolikuma projekta saņemšanas. Ja Valsts heraldikas komisija pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt apbalvojuma zīmes zīmējumu un dokumenta attēlu vai iebilst pret nolikuma projektā ietverto MK 05.10.2010. noteikumu Nr.928 4.6. un 4.7.apakšpunktā minēto informāciju, institūcija atbilstoši komisijas norādījumiem precizē apbalvojuma zīmes zīmējumu un dokumenta attēlu vai attiecīgo informāciju un nosūta precizēto nolikuma projektu Valsts heraldikas komisijai. Valsts heraldikas komisija mēneša laikā pēc precizētā nolikuma projekta saņemšanas to atkārtoti izvērtē un sniedz atzinumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Nolikuma apstiprināšana un apbalvojuma dibināšana
Ja Valsts heraldikas komisija pieņem lēmumu par apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu un neiebilst pret nolikuma projektā ietverto MK 05.10.2010. noteikumu Nr.928 4.6. un 4.7.apakšpunktā minēto informāciju, institūcija pieņem galīgo lēmumu par apbalvojuma dibināšanu un apstiprina nolikuma projektu. Lēmumu par apbalvojuma dibināšanu un apbalvojuma nolikumu institūcija publicē tās mājaslapā internetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Lēmuma un nolikuma iesniegšana Kultūras ministrijā
Institūcija 10 dienu laikā pēc lēmuma par apbalvojuma dibināšanu pieņemšanas un apbalvojuma nolikuma apstiprināšanas minēto lēmumu un nolikumu iesniedz Kultūras ministrijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kultūras ministrijas e-adrese
Klātiene Kultūras ministrija
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67330246
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@km.gov.lv
Pasts Pa pastu
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
5. solis / Apbalvojuma reģistrācija Apbalvojumu reģistrā
Institūciju dibinātos apbalvojumus Kultūras ministrija reģistrē Apbalvojumu reģistrā. Lēmumu par apbalvojuma reģistrēšanu Kultūras ministrija nosūta institūcijai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus